bootstrap button


ALGEMENE INFORMATIE

Om zo onafhankelijk mogelijk zorg te kunnen verlenen hebben wij geen overeenkomsten afgesloten met zorgverzekeraars. Hierdoor is uw privacy beter gewaarborgd. Ook hebben wij niet te maken met wachtlijsten die veroorzaakt worden door omzetplafonds die door zorgverzekeraars eenzijdig worden opgelegd. U heeft nog steeds recht op vergoeding van de Basis GGZ zorg die wij leveren. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden bedraagt de vergoeding bij een naturapolis 55% tot 83% en bij een restitutiepolis 80% tot 100%. De exacte vergoeding kunt u nalezen in uw polisvoorwaarden.

Op dit moment bedraagt onze wachttijd vanaf aanmelding tot intakegesprek: 2-4 weken.
Tussen intakegesprek en start van de behandeling is er geen wachttijd. 
(laatste update: 29-11-2017)

De zorg die wij leveren is maatwerk en volledig afgestemd op u als cliënt en op uw zorgvraag. Onze behandelingen zijn evidence-based, kortdurend en doelgericht. Alle behandelingen worden volledig uitgevoerd door BIG geregistreerde zorgverleners.
VERZEKERDE ZORG

Om voor verzekerde zorg in aanmerking te komen moet uw verwijsbrief aan een aantal voorwaarden voldoen:
- de verwijzing moet naar de B(asis)GGZ zijn
- de datum dient vóór de intakeafspraak te liggen, maar niet ouder dan 6 maanden
- naam en ondertekening verwijzer
- in de verwijsbrief dient een vermoeden te staan van een DSM-diagnose
- uw naam, adres en woonplaats 

De vergoeding is afhankelijk van uw polisvoorwaarden en zal door uw zorgverzekeraar verrekend worden met uw jaarlijkse eigen risico.


Klik hier voor de tarieven.


ONVERZEKERDE ZORG

Ook bieden wij onverzekerde zorg. Deze zorg wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar, zoals:
- behandeling bij relatieproblematiek
- behandeling voor werkgerelateerde problematiek
- behandeling zonder verwijzing
- coaching
- verwijzing met de diagnose aanpassingsstoornis

Klik hier voor de tarieven.


TARIEVEN BASIS GGZ


Prestatiecode

180001
180002
180003
180004
180005

Omschrijving

Basis GGZ Kort (BK)
   Basis GGZ Middel (BM)
   Basis GGZ Intensief (BI)
     Basis GGZ Chronisch (BC)
  Onvolledig Behandeltraject

Tarief 2016

 € 457,43
€ 779,40
    € 1.222,15
    € 1.127,95
 € 186,71

Tarief 2017

€ 472,65
€ 805,34
   € 1.262,82
   € 1.165,48
€ 192,92

Tarief 2018

€ 487,26 
€ 830,23 
    € 1.301,85 
    € 1.201,50 
€ 198,88

De vergoeding is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Een vergoeding wordt eerst verrekend met uw jaarlijks eigen risico voor zover dit nog niet gebruikt is voor andere zorg. Het jaarlijks verplichte eigen risico bedraagt €385,00. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar. 

Elk van bovengenoemde prestaties omvat het geheel van activiteiten en zorg passend bij het patiëntprofiel. Dit profiel is een weergave van de zorgvraagzwaarte en wordt gebaseerd op de volgende criteria: DSM stoornis, ernst problematiek, risico, complexiteit en beloop klachten.

Wanneer tijdens een behandeltraject blijkt dat er een meer of minder intensieve behandeling nodig is, waardoor er op basis van de individuele zorgvraagzwaarte een andere prestatie van toepassing is, wordt enkel de andere prestatie gedeclareerd.

De prestatie 'onvolledig behandeltraject' wordt in rekening gebracht indien er:
- geen verzekerde DSM stoornis vastgesteld kan worden;
- binnen een behandelinzet van 120 minuten geconcludeerd moet worden dat de cliënt behandeld dient te worden in de gespecialiseerde GGZ;
- de behandeling binnen een behandelinzet van 120 minuten door de cliënt wordt afgebroken.

U ontvangt onze nota via Famed. Met deze nota kunt u verzekerde zorg declareren bij de zorgverzekeraar waar u bij aanvang van het traject verzekerd was.  De betalingstermijn is 30 dagen. Doet uw zorgverzekeraar er langer over om een vergoeding uit te betalen, vergoeden ze niet het volledige bedrag of wordt een groot deel van de nota verrekend met uw jaarlijks eigen risico dan is het altijd mogelijk om uitstel van betaling te vragen of een betalingsregeling te treffen. Neem hiervoor contact op met Famed, meer informatie vindt u op notavanfamed.nl.

Alle Basis GGZ producten worden gedeclareerd na afsluiten van het zorgtraject of wanneer er 365 dagen zijn verstreken.

TARIEVEN OVERIGE PRODUCTEN

Prestatiecode

198300

119052

Omschrijving

OVP niet-basispakketzorg
consult 60 minuten
Informatieverstrekking
(schriftelijk)

Tarief 2016

€ 95,89

€ 79,73

Tarief 2017

€ 98,00

€ 79,73

Tarief 2018

€ 101,03

€ 82,02

De prestatie OVP consult wordt in rekening gebracht voor zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort. Hieronder vallen in ieder geval:

- psychische klachten zonder DSM benoemde stoornis;
- aanpassingsstoornissen;
- relatieproblematiek;
- werkgerelateerde problematiek.

U (of eventueel uw werkgever bij een zakelijk traject) ontvangt de nota via Famed. OVP consulten worden maandelijks gedeclareerd.

Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts, verzekeringsarts of Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) wordt in rekening gebracht bij de aanvrager. Informatie wordt alleen verstrekt wanneer de cliënt hiervoor een schriftelijk machtiging heeft afgegeven.

Bij niet annuleren en bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak wordt de gereserveerde tijd voor 50% van het reguliere OVP-tarief in rekening gebracht.

Klik hier voor de betalingsvoorwaarden.De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarieven 2018 gaan in per 1 januari 2018.


KWALITEITSSTATUUT

Op basis van een model kwaliteitsstatuut wordt door elke zorgaanbieder aangegeven hoe de zorg voor de individuele cliënt is georganiseerd. Hieronder vindt u het kwaliteitsstatuut van de regiebehandelaren in onze praktijk.

Drs. M.C. Hoogendoorn, GZ-psycholoog BIG
S.L. Beetz, MSc., GZ-psycholoog BIG

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS

Wanneer u een cliënt naar D&T zou willen doorverwijzen, kunt u gebruik maken van onderstaand verwijsformulier. Deze kunt u printen en ingevuld meegeven aan uw patiënt

Wilt u overleggen met een van onze psychologen kunt u altijd contact met ons opnemen per mail of per telefoon.

Klik hier voor het verwijsformulier.